Læs her om opløsningen af TV-BASIC og om behandlingen af Niels Fensten

 - En sag skal som bekendt altid ses fra to sider -

 

Derfor vil Niels Fensten (herefter NF) ikke selv kommentere sagen, som

 

førte til nedlæggelse af TV-BASIC og afske-

 

digelse af NF, da han fyldte 70 år.  NF sagde

 

ansigt til ansigt til sin chef, Erwin Berngruber, 

 

at det var en SVINESTREG, da Erwin bag NF's

 

ryg i en mail meddelte til to af NF's kolleger,

 

at han ønskede at fyre NF - og han betroede dem

 

videre, at NF skulle  ud  at sidde sammen med

 

dem i Filmprojekt Gellerup i opsigelsesperioden.

 

Den eneste, der på det tidspunkt ikke fik noget

 

at vide om  afskediigelsen, var NF selv. NF fik  derimod at vide, at hans

 

succesprojekt siden 1989, tv-uddanelsen TV-BASIC, skulle sammenlægges

 

med FPG (Filmprojekt Gellerup), og at NF sammen med sine kolleger dér - som

 

modsat NF var orienteret om den påtænkte afskedigelse af NF - i fællesskab

 

skulle samarbejde om at  få "Det Blivende Filmprojekt", som de to sammen-

 

lagte projekter (TV-BASIC og FPG) hed på arbejdspapiret, til at blomstre og gro.

 

NF's to kolleger kunne i flere måneder fortælle vidt og bredt, at NF skulle

 

fyres. Selv anede han intet om "Svinestregen", før han nogle måneder

 

senere ved en tilfældighed kom til at se den mail, som Erwin Berngruber

 

havde sendt til NF's to kolleger om den forestående fyring af NF.

 

Midt i opsigelsesperioden blev NF pludselig fritaget for tjeneste på grund af "arbejdsmangel", selv om der i filmprojektetet - med nu kun 1 person fastansat - var arbejde nok til 6 personer ansat i løntilskudsjob og en person aflønnet af FO-Aarhus. NF var flere gange blevet tilbudt såkaldt "attraktive fratrædelsesordninger", som han takkede nej til, og han opdagede så senere i mail sendt til sine kolleger, at han - stik imod gældende regler og meddelte planer om samarbejde - skulle ud, fordi han fyldte 70, men kommunale chefer fandt pludselig på andre forklaringer. Ligebehand-lingsnævnet - som NF klagede til - konkluderer i afgørelse af 8. april, 2015: "Det var ikke i strid med forskelbehandlingsloven, at NF blev opsagt fra sin stilling som projektkoordinator i Aarhus Kommune", men nævnet tilføjer: "Nævnet kan ikke tage stilling til en eventuel overtrædelse af lov  om aktiv beskæftigelsesindsats, da dette område ikke er omfattet af nævnets kompetence." 

Dansk Journalistforbund kalder behandlingen af NF "aldeles urimelig".

NF er under sagsforløbet blevet truet af kontor- og personalechef H. P. Jensen og udførerchef Anne Hyldegaard med, "at det ville skade hans sag", hvis han ikke straks lukkede en privat hjemmeside, og NF kunne med en lydoptagelse af truslen dokumentere, at kontorchef H. P. Jensen talte usandt, da han skriftligt - før han fik kendskab til lydoptagelsen - erklærede, at han aldrig havde sagt, som påstået og optaget af NF..

H. P. Jensens chef, socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen nægter pure at svare på klage over kontorchefens trussel og dokumenterede løgn..

 

Her på siden kan du neden for se mailen til NF's kolleger om NF's forestående afskedigelse, som NF ikke selv kendte noget til, og du vil kunne læse korrespondance i sagen: Opsigelse, NF's høringssvar, NF's skriftlge klage over Erwin Berngruber, Aarhus Kommunes svar på høringssvar og klage osv. osv. Helt uden kommentarer.

Onsdag den 25. marts, 2015 blev NF igen truet - nu skriftligt af stabschef Anne Hyldegaard, Aarhus Kommune - med sagsanlæg, hvis han ikke omgående lukkede den hjemmeside, du lige nu besøger.

 

 

 

 

Klik her, hvis du vil læse brevet, i

hvilket Aarhus Kommune kræver denne

hjemmeside lukket . Hjemmesiden er  købt, 

oprettet  og  betalt af NF >>>>>>>>>>>       

 

 

 

 

Niels Fenstens svar på trusselsbrevet:>>>>

 

 

 

 

 

Herover: Centerchef Erwin Berngruber (Han er nu ikke længere centerchef) og hans daværende chef, udførerchef Anne Hyldegaard, der nu er stabschef.

Foto herunder: Socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen, som pure nægter at besvare alle henvendelser fra NF, og ig-norerer NF's klage over kontorchef H.P. Jensens dokumenterede trussel og efterfølgende løgn om truslen.

Personale-

og kontorchef H. P. Jensen, der i selskab med Anne Hyldegaard truede  Niels Fensten - og bagefter løj om det.

(Dokumenteret med lydoptagelse)

Han er nu ikke længere ansat ved

Aarhus Kommune,

 

Læs Kort & Godt

om TV-BASIC ved klik på menuen About

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af, om

afskedigelsen af NF også var alders-  diskriminerende. Det var den - set med

Nævnets øjne - IKKE.                                     >>>>

NF's skriftlige klage over centerchef Erwin Berngruber, der så  stoppede maj 2015 >>>>     

Stabschef Anne Hyldegaards svar på NF's klage over centerchef Erwin Berngruber (Anne Hyldegaard er Erwin Berngrubers foresatte): >>

NF's klage til Folketingets Ombudsmand    >>>>

Socialdirektør Erik Kaastrup-Hansens skrivelse af 22. september, 2015 til Niels Fensten>>>

Niels Fenstens svar til Erik Kaastrup-Hansen>>

Daværende souchef Ester Fibiger Azulay deltog i  udpegningen af Niels Fensten - og modarbejdede TV-BASIC både før og under hele den - ifølge Journalistforbundet -"aldeles urimelige sag".

      (Ny side herom på vej)